Bouwadvies

Hollands Huis ontzorgt!

Bouwen kan complex zijn. Wij kunnen een groot deel van de zorgen voor u uit handen nemen door het aanbieden van onderstaande pakket van adviesdiensten voor het nieuw- of verbouwen van uw woonhuis. We begeleiden voor u het bouwproces vanaf het eerste initiatief tot en met de oplevering van uw toekomstig Hollands Huis.

QUICKSCAN

In de quickscan onderzoeken we een aantal aspecten die van belang zijn voor het nieuw- en verbouwen van uw woonhuis.

Werkzaamheden
/  Visuele opname van de locatie of (bestaande) situatie (draagconstructie, bouwtechniek en indeling van de woning).
/  Mogelijkheden met betrekking tot het bestemmingsplan
/  Randvoorwaarden ten aanzien van het welstands beleid (welstandsnota)
/  Wat is er financieel mogelijk (budget)
/  Bij verbouw worden de bestaande tekeningen opgevraagd.

Resultaat
U ontvangt een quickscanrapport waarin de bovenstaande vragen worden beantwoord.

OPSTELLEN PROGRAMMA VAN EISEN (PvE)

Voordat u gaat bouwen is het goed om op een rij te zetten wat uw eisen en wensen zijn. Dit heet het programma van eisen (PvE). Wij kunnen samen met u een programma van eisen opstellen waarin we o.a. aangeven welke ruimten u wenst inclusief het aantal m2’s. Het PvE is een van de documenten die bijv. de architect gebruikt voor het ontwerpen van een woning.

Werkzaamheden
/  Overleg (1x) met opdrachtgever mbt inventariseren van de eisen en wensen tav nieuw te bouwen woonhuis
/  Opstellen concept programma van eisen.
/  Uitwerken PvE incl. verwerken opmerkingen en aanvullingen van de opdrachtgever op het concpet PvE.

Resultaat
Het programma van eisen met een opsomming van al uw wensen/eisen zoals een overzicht van ruimtes incl. m2’s, de functionele relaties, te nemen duurzaamheidsmaatregelen, materiaalwensen etc.

BOUWKOSTENADVIES

Uw financiele budget is zeer belangrijk in de ontwerp en bouwfase. Om gedurende het ontwerpproces een vinger aan de pols te houden adviseren we voor de verschillende fasen een bouwkosten raming te maken. Deze raming geeft u zekerheid dat de woning binnen uw budget gebouwd kan worden. Wij werken met een aantal onafhankelijke bouwkostenadviseurs, maar u kan natuurlijk ook gebruik maken van uw eigen kostenadviseur.

Werkzaamheden
/  Offerteaanvraag bij enkele bouwkostendeskundigen
/  Beoordelen offertes in overleg met opdrachtgever
/  Opdrachtbevestiging
/  Beoordelen en toelichten van de verschillende ramingen/begrotingen aan de opdrachtgever

Resultaat
/  Budgetraming of haalbaarheidsstudie voor startoverleg / initiatieffase
/  Raming op basis van kengetallen voor de fase schetsontwerp
/  Elementen- of bouwdelenraming voor de fase architectonisch ontwerp
/  Directie- of inschrijvingsbegroting voor de fase technisch ontwerp.

OMGEVINGSVERGUNNING

Wij begeleiden u bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Het technische ontwerp wordt voorgelegd aan de gemeentelijke instanties zodat zij een vergunning kunnen afgeven voor de bouw van uw woonhuis. Bij een verbouwing zullen we onderzoeken of de verbouwing wel of niet omgevingsvergunningsplichtig is. Voor de omgevingsvergunning dienen een aantal bouwbesluitberekeningen met betrekking tot constructie, energiezuinigheid (EPN), daglichttoetreding en ventilatiebalans te worden uitgevoerd.

Deze berekeningen laten we uitvoeren door derden.

De minimale doorlooptijd van een omgevingsvergunning is 8 weken. Indien de gemeente akkoord is, wordt de aanvraag 6 weken ter inzage gelegd waarna mensen mogelijk nog bezwaar kunnen maken tegen de voorgenomen bouw of verbouwing. Na de 6 weken wordt de vergunning onherroepelijk en kan er gebouwd worden

Werkzaamheden
/  Offerteaanvraag voor bouwbesluitberekeningen
Beoordelen offertes in overleg met opdrachtgever
/  Opdrachtbevestiging
Beoordelen diverse berekeningen en toelichten aan de opdrachtgever
/  Assisteren bij het indienen omgevinsgvergunning door opdrachtgever

Resultaat
Omgevinsgvergunning

PRIJS- EN CONTRACTVORMING

Voordat aan aannemers een prijs kan worden gevraagd, zal eerst een technische omschrijving of bestek moeten worden gemaakt. In deze omschrijving/bestek staat exact waar de woning of de verbouwing aan dient te voldoen. Tevens is het samen met de tekeningen een document waar u tijdens het bouwproces op terug kunt vallen.

Voor het aanbesteden worden een aantal aannemers of bouwbedrijven in overleg met u benaderd voor het uitbrengen van een offerte. Na het beoordelen van de aanbiedingen zal de opdracht gegund worden.

U kunt ook kiezen voor een bouwteam. U gaat in een vroeg stadium (voorontwerp) al in gesprek met een n.t.b. aannemer of bouwbedrijf. De bouwer maakt een open begroting die zal moeten aansluiten bij uw taakstellend budget. In het vervolg van het proces zal de bouwer samen met u en de architect meedenken over (alternatieve) bouwkundige en wellicht goedkopere oplossingen.

Werkzaamheden
/  Uitnodigen van aannemer(s) voor het maken van een prijsaanbieding.
/  Beoordelen prijsaanbiedingen en toelichten aan opdrachtgever
/  Adviseren bij het opstellen van de gunningsbrief / aannemingscontract
/  Voorzitten en begeleiden overleg deelnemers bouwteam incl. verslaglegging.

Resultaat
Aannemingscontract met bouwer.

BOUWBEGELEIDING / BOUWKUNDIGE DIRECTIEVOERING EN TOEZICHT

Naast het esthetisch begeleiden van het uitvoerende bouwproces kunnen wij u veel werk uit handen nemen op het gebied van bouwtechniek, controle, vergaderingen, meer- en minderwerk en onvoorziene problemen. Tijdens de bouw is de directievoerder (bouwkundige en/of architect) de vertrouwensman van de opdrachtgever en zorgen we voor een goede communicatie tussen de partijen en zien we toe dat de werkzaamheden bouwtechnisch uitgevoerd worden zoals aangegeven op tekening en in de technische omschrijving/bestek.

Werkzaamheden
/  Bezoek en controle bouwplaats
/  Leiden en notuleren van bouwvergaderingen
Ad hoc bijwonen van werkvergaderingen
/  Toezien op tijdig verstrekken van tekenwerk
/  Het beoordelen van voor de uitvoering bestemde tekeningen.
/  De visuele beoordeling van installatietekeningen
Erop toezien dat het werk overeenkomstig het bestek, de tekeningen en de aanwijzingen wordt uitgevoerd.
/  Toezien dat de uitvoering van het werk geschiedt binnen de gestelde tijd en vastgestelde werk- en detailplanning.
/  Het adviseren aan de opdrachtgever inzake in te zetten onderaannemers en leveranciers.
/  Het plegen van overleg, met gemeentelijke instanties (bouwtoezicht) en nutsbedrijven.
/  Het toezien op de kwaliteit.
/  Het toezien op de naleving van de veiligheid op de bouwplaats
/  Het controleren van de declaraties.
/  Het controleren van de meer- en minderwerk aanbiedingen.
/  Het bewaken van de bestedingen ten laste van stelposten.
/  Het controleren van de eindafrekening.
/  Het leiden en administratief afhandelen van de ingebruikneming c.q. de oplevering.
/  Het toezien op de verstrekking en controle van de revisiebescheiden, garantiebewijzen en eventuele onderhoudsvoorschriften

Resultaat
Bouwverslagen en opleverdossier

bouwadvies-voor-de-particuliere opdrachtgever