Ontwerpadvies

Het ontwerpen en bouwen van een woonhuis is voor veel mensen een droom.

Als bij u de droom werkelijkheid is geworden kan Hollands Huis u adviseren bij het ontwerpen van uw woonhuis of verbouwing. Wij zorgen ervoor dat uw wensen optimaal vertaald worden in het woonhuis van uw dromen. Dit kan voor elk budget, klein of groot.

Het ontwerpen van een nieuw woonhuis doorloopt verschillende fasen (zie hieronder A t|m D). Voor de fasen is omschreven welke werkzaamheden worden uitgevoerd, wat het resultaat is en wat de kosten zijn. Elke fase heeft een duidelijke afronding zodat u zelf kunt bepalen tot en met welke fase u ontwerpdiensten wilt afnemen. Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat wij u een volledige ontwerptevredenheid kunnen garanderen wanneer alle fasen samen met u zijn doorlopen.

KENNISMAKING

Voordat wij gaan starten met het ontwerpen van uw woning willen wij graag eerst kennismaken met onze toekomstige opdrachtgever. De kennismaking is geheel vrijblijvend en biedt beiden de mogelijkheid te kijken of er een basis is voor een samenwerking. Hierop volgend kunnen we een afspraak maken voor een startoverleg.

A / STARTOVERLEG

In het startoverleg gaan we samen met u de wensen en eisen voor uw droomhuis doornemen, de lokatie bekijken en een quickscan maken van de haalbaarheid/mogelijkheden. Voorafgaand aan dit overleg vragen wij u om ieder een collage te maken met sfeerbeelden, teksten en/of tekeningen die u inspireren en aanspreken. Deze collages worden samen met een door u op te stellen programma van eisen het startpunt voor het schetsontwerp.

Werkzaamheden
/  Visuele opname van de locatie of (bestaande) situatie van het woonhuis.
/  Mogelijkheden met betrekking tot het bestemmingsplan
/  Randvoorwaarden ten aanzien van het welstands beleid (welstandsnota)
Wat is er financieel mogelijk (budget)

B / SCHETSONTWERP 

In het schetsontwerp wordt het programma van eisen en de uitkomsten van de Quickscan omgezet naar een eerste schets van uw woning. Dit doen we aan de hand van plattegronden waarin de functionele relaties van de verschillende ruimten zichtbaar worden. Daarnaast zal een eerste verschijningsvorm van uw woonhuis worden gepresenteerd. Mogelijk wordt er een studiemaquette gemaakt.

Werkzaamheden
Studie naar de optimale stedenbouwkundige inpassing van het woonhuis op de kavel.
/  Architectonisch schetsvoorstel woonhuis (plattegronden)
/  Presenteren en bespreken stedenbouwkundig- en architectonisch schetsvoorstel (1x overleg)

Resultaat
Het schetsontwerp wordt afgerond met een boekje waarin concepttekeningen,  plattegrondschetsen, schetsen verschijningsvorm en eventuele maquettefoto’s  zijn opgenomen. Het is het uitgangspunt voor het architectonisch ontwerp  

C / ARCHITECTONISCH ONTWERP

In het architectonisch ontwerp wordt het project uitgetekend zoals het gaat worden. In overleg met u wordt de definitieve afmetingen van de ruimtes vastgelegd, gaan we het bouwsysteem bepalen en bepalen we de materialisatie van uw woonhuis voor het materialenoverzicht.
Om tijd en geld te besparen gaan we indien mogelijk het voorontwerp alvast bespreken met de gemeente en de welstandscommissie.
Bij het afronden van het architectonisch ontwerp is het woonhuis volledig vastgelegd in overzichtstekeningen, zijn de materialen bekend en geven beeldbepalende details inzicht in de afwerkingskwaliteit. Om u een goede voorstelling te geven van het woonhuis worden er enkele 3d impressies gemaakt.

Werkzaamheden
/  Afstemmingsoverleg met opdrachtgever over het definitief programma van eisen (1)
/  Ontwerpen functionele- en ruimtelijke indeling woonhuis
/  Ontwerpen architectonische verschijningsvorm woonhuis
/  Presenteren en bespreken concept voorontwerp (1)
/  Vooroverleg supervisor of  Welstandscommissie gemeente (1)
/  Eénmalig aanpassen concept voorontwerp nav opmerkingen en aanvullingen.
/  Presenteren en bespreken aangepast concept voorontwerp (1)
/  Uitwerken concept voorontwerp incl. schetsmaquette en sfeer- of referentiebeelden
/  Presenteren en bespreken voorontwerp (1)
/  Uitwerken voorontwerp incl. verwerken opmerkingen en aanvullingen (excl. programmatische wijzigingen)
/  Presenteren en bespreken concept definitief ontwerp (1)
/  Uitwerken concept definitief ontwerp
/  Presenteren definitief ontwerp (1)

In het architectonisch ontwerp zijn 7 overleggen (incl. vooroverleg welstandscommissie) opgenomen met de opdrachtgever en/of adviseurs. (1)

Resultaat
Het architectonisch ontwerp wordt afgerond met een brochure (pdf-document) waarin plattegrond(en), gevels en doorsneden (schaal 1:100), enkele beeldbepalende details (schaal 1:10) en een materialenoverzicht zijn opgenomen. Het architectonisch ontwerp wordt aangevuld met twee 3d impressies (exterieur en/of interieur) of maquette.

D / TECHNISCH ONTWERP

In het technisch ontwerp wordt het architectonisch ontwerp incl. de diverse verplichte bouwbesluiteisen verder uitgewerkt in technische tekeningen voor o.a de aanvraag omgevingsvergunning. De tekeningen kunnen worden aangevuld met een technische omschrijving. In de technische omschrijving wordt aangegeven waar de woning aan moet voldoen en kan gebruikt worden voor het aanvragen van een offerte bij een aannemer. Samen met de technische tekeningen biedt de technische omschrijving* zekerheid en houvast tijdens het bouwproces.
*indien gewenst kan in plaats van een technische omschrijving tegen meerkosten een Stabu bestek worden geleverd.

Werkzaamheden
/  Tekenen technische specificaties; verwerken constructie- en installatiegegevens, maatvoering e.d (schaal 1:50)
/  Overleg met adviseur(s) (1)
/  Tekenen technische specificaties; aanvullende bouwkundige principedetails, maximaal 10 stuks (schaal 1:5)
/  Maken van een technische omschrijving waarin alle toe te passen materialen e.d. zijn omschreven*
/  Overleg met opdrachtgever over concept document (1)
/  Opstellen definitief document.
/  Aanleveren documenten tbv aanvraag omgevingsvergunning
/  Advisering tav aanbestedingstraject (keuze aannemer(s), uitnodigingsbrief)
/  In het technisch ontwerp zijn 2 overleggen opgenomen met opdrachtgever en/of adviseurs (1).

Zie voor aanvullende advieswerkzaamheden ten aanzien van aanbesteding e.d. incl. de kosten > BOUWADVIES

Resultaat
Bij het afronden van de bouwvoorbereiding ligt er een handboek (1 stuks) waarin alle bouwkundige onderdelen, werkzaamheden en persoonlijke wensen zijn verwerkt. Het handboek is het uitgangspunt voor de prijs- en contractvorming door de aannemer. Een duidelijk handboek draagt bij aan het verkleinen/voorkomen van meerkosten tijdens de bouwfase.

E / BOUWUITVOERING

Tijdens de uitvoering wordt uw woonhuis eindelijk tastbaar. Voor de ontwerper/architect zijn de meeste werkzaamheden afgerond. Wij controleren in deze fase of er gebouwd wordt zoals op de ontwerptekeningen is aangegeven en bewaken hiermee de esthetische kwaliteit van uw woning.

Werkzaamheden
/  Esthetische controle van de uitvoeringstekeningen (te maken door aannemer/derden)
/  Esthetische adviezen, controle en kwaliteitsbewaking op de bouwplaats (4 stuks)
/  Ad hoc overleg met aannemer mbt onvoorziene punten.
/  Aanvullende bouwplaatsbezoeken, bijwonen van werk- en bouwvergaderingen en advies ten tijde van de oplevering kunnen op verzoek worden uitgevoerd.

Zie voor aanvullende advieswerkzaamheden tijdens de bouwuitvoering incl. de kosten > BOUWADVIES

Resultaat
Een woonhuis met een esthetische kwaliteit zoals beloofd in de ontwerpen.

KOSTEN

A / Startoverleg incl. Quickscan / € 275,00 (excl. reiskosten)

De kosten voor de werkzaamheden B t|m E worden berekend aan de hand van het bruto te bouwen vloeroppervlak van uw woonhuis. Per m2 b.v.o. (bruto vloeroppervlak)* wordt in onderstaande tabel een indicatie van de prijs per onderdeel weergegeven. Deze prijzen zijn gebaseerd op een nieuw te bouwen woonhuis van ca. 160 m2 b.v.o. (casco).

onderdeel Prijs per m2 b.v.o.* excl. BTW (indicatie)
B / schetsontwerp € 15,00 | m2
C / architectonisch ontwerp € 65,00 | m2
D / technisch ontwerp € 27,00 | m2
E / bouwuitvoering € 20,00 | m2

 * b.v.o. is bruto vloeroppervlak volgens NEN 2748 norm en NEN 2580. De oppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimte omhullen

Aanvullende bouwplaatsbezoeken, bouwvergaderingen e.d. / € 295,00 per bezoek van een dagdeel

In de bovenstaande kosten zijn werkzaamheden en|of kosten door derden zoals constructeur, installatieadviseur|epn-berekeningen, overige adviseurs, kostenramingen, reiskosten, leges, bodemonderzoek, schoongrondverklaring, aansluitkosten nutsbedrijven e.d. niet inbegrepen.
Indien gewenst kunnen wij zorg dragen voor het aanvragen van offertes voor de betreffende werkzaamheden van deze adviseurs.

Alle indicatieve bedragen zijn excl. 21% BTW

ontwerp-advies